درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد

درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان شاءالله رای نمایندگان درصحن، زشتی آن را بزداید.
درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ  رفوزه شد

درتوسعه فساد شبکه ای با سوءاستفاده از ویژگی های کمیسیون برنامه و بودجه، اقدامات  تاج گردون را می‌توان نمونه ای از نقش آفرینی طبری با کارکردهای قوه قضاییه دانست.

ارسال دیدگاه